आईएमई लाइफले ल्यायो बालकिरण जीवन बीमा योजना

  1. https://www.lokpath.com/story/549186
  2. https://www.sunakharinews.com/126569/
  3. https://matribhuminews.com/2022/06/26/162035/
  4. https://www.janatapati.com/detail/112509
  5. https://www.nepalkhoj.com/2022/06/26/194213/
  6. https://www.himalkhabar.com/news/130839
  7. https://annapurnapost.com/story/207210/
  8. https://insurancekhabar.com/2022/06/146407/
  9. https://www.bizshala.com/story/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%88-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AB-5
  10. https://deshsanchar.com/2022/06/26/671697/