...loading

आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

प.लि .न. १०८३/०६५/०६६
प्रधान कार्यलय - ह्याथवे कम्प्लेक्स, लैनचौर , काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन विमालेख

अनुसुचीमा उल्लेख भएको जीवन बीमा प्रास्ताबलाई यस करारको आधार मान्ने गरी (आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्सरे कम्पनी लिमिटेड) ले प्राप्त गरेको र यस अनुसुचीमा उल्लेख गरे बमोजिम एकल बीमासुल्क भुक्तानी प्राप्त भएको हुनाले,बीमासुल्क भूक्तानी गरेवापत यस करारको बन्देज र जुन घटना घटेमा भूक्तानी दिन भनिएको हो सो घटनाको सत्त्यता र सो भूक्तानी पाउने ब्यक्तिको कानूनी अधिकार तथा बीमितको उमेर सम्बन्धमा बीमकले स्विकार गरेको प्रमाणको अधिनमा रही यस बीमालेख बमोजिम भूक्तानी पाउने रकम बीमकले आफ्नो कार्यालयमा भूक्तानी दिनेछ ।

यस बीमालेखमा संलग्न अनुसूची, लाभका तालिका, परिभाषा र शर्तहरु यस करारको अभिन्न अंग मानिनेछन्।

अनुसूची

कार्यालय:IME Life बीमा अभिकर्ता इजाजतपत्र नं:
बीमा अविध : [term] बीमालेख नम्बर: [policyNo]
रसिदको मिति: [doc] रसिद नं. : [voucherNo]
बीमितकोनाम थर : [name] बीमाङ्क अंकमा रु.: [sa]
राहदानी नम्बर: [passportNo] बीमाङ्क अक्षरमा रु.: [saInWord]
वैदेशिक रोजगारीको निमित्त जाने मुलक:[country] बीमा शुल्क रकम:[premium]
बीमा प्रारम्भ मिति:[dateofcommencement]
इच्छाइएको व्यक्तिको नाम थर: [nomineeName] बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण:
प्रारम्भ हुने मितिः[doc]
ठेगाना: [address] वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख जारी गरिएको मिति र समयबाट नै जोखिम (Risk Coverage) प्रारम्भ भएको मानिनेछ|
इच्छाइएको व्यक्तिको पिता र माताको नाम : [nomineeFatherNameAndnomineeMotherName]
स्वदेशमा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको: बीमितको जन्म मिति: [dob]
नामथर: संलग्न उमेर खुल्ने प्रमाण: Passport
बीमित र इच्छाइएको व्यक्ति बीचको नाता : प्रस्ताव मिति: [doc]
सम्पर्क नम्बर:
पुरा ठेगाना:
बीमित र इच्छाइएको व्यक्ति बीचको नाता :
बीमालेख अन्तर्गत प्रदान गरिने सुबिधा:यो बीमालेख कायम रहेको अवधिभित्र बीमितलाई भएको शारिरीक क्षतिमा यस बीमालेखको सुबिधाको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको रकम बीमकले भुक्तानी दिनेछ ।
भुक्तानी पाउने व्यक्तिःजीवित भए स्वयम् बीमित, सो नभएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति, सो नभएमा बीमा ऐन २०७९ अनुसारको बीमितको आश्रित व्यक्तिय बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यक्ति हुनेछ।
अधिकार प्राप्त अधिकारीकोः हस्ताक्षर:signsign
जांच्नेः नाम:सुदिप राणा
मिति: पद: प्रमुख जोखिमाङ्कन